biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

03.01.2017

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2017 r. ruszyła realizacja projektu "Projekt Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany w partnerstwie z PRO-INWEST Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej, które występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Projekt ukierunkowany jest na aktywną integrację społeczną i zawodową celem przywrócenia zdolności lub nabycia zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki przejdą metamorfozy: wyglądu, osobowości i zawodowe. Nabędą kompetencje kluczowe (społeczne, informatyczne, językowe); kwalifikacje zawodowe dostosowane do ich możliwości. Zostaną objęci wsparciem psychologicznym i zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Projekt ma za zadanie niwelować bariery: społeczne, zawodowe i osobiste oraz zdrowotne.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.