biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

22.07.2013

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt."Kurs ochrony osób i mienia 1 stopnia"

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

w związku z organizacją szkolenia „Kurs ochrony osób i mienia 1 stopnia” dla osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert przez osoby fizyczne (tylko i wyłącznie).

Warunki:

- minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia,

- pisemny wykaz przeprowadzonych szkoleń,

- mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

 

I.           Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie szkolenia „Kurs ochrony osób i mienia 1 stopnia” w wymiarze 245 godzin dydaktycznych, miejsce szkolenia – Dąbrowa Górnicza. Realizacja szkoleń będzie odbywać się od poniedziałku do piątku. Zajęcia szkoleniowe powinny odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00. Łączna liczba dni szkoleniowych nie przekroczy 40.

 

 II.        Wynagrodzenie.

Maksymalne wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie oferty poszczególnych Wykonawców.

Wynagrodzenie płatne będzie, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania od wykonawcy rachunku oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonania szkolenia.

W ramach wynagrodzenia nie przewidziano zwrotu kosztów dojazdu do i z miejsca prowadzonego szkolenia.

 

III.      Sposób składania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Opis sposobu przygotowania oferty, zwanej „ofertą”.

1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.   Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi.

3.   Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na prowadzenie szkolenia „Kurs ochrony osób i mienia 1 stopnia”.

Istnieje także możliwość przesłania oferty drogą mailową na adres biuro@frapz.org.pl. Po otrzymaniu informacji o najniższej ofercie należy dostarczyć dokumenty w wersji papierowej.

4.   Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert:

Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, pok. nr 102 (Sekretariat)

do 29.07.2013r. do godz. 16:00

Osobą upoważnioną do udzielenia odpowiedzi w zakresie objętym zaproszeniem jest:

Piotr Gnojczak, tel. 32 764 22 98 w. 37, e-mail: p.gnojczak@frapz.org.pl

 

Fundacja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci:

  1. Formularz oferty;
  2. Oświadczenia o 3 letnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń;
  3. Aktualne CV;
  4. Wypełniony i podpisany załącznik z wykazem przeprowadzonych szkoleń

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy lub też odstąpienie od dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

IV.        Sposób wyłonienia Wykonawców.

Zamawiający na podstawie wyników procesu oceny złożonych ofert sporządzi listę rankingową potencjalnych Wykonawców, na podstawie której, zgodnie z kolejnością od najwyższego miejsca do najniższego, będzie proponował zawarcie umowy.

 

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o cenę i doświadczenie.

powrót
Załączone pliki :
Załączniki
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.