biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

24.10.2011

Zaproszenie na szkolenie

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania:

• Na czym polega rozliczanie projektów współfinansowanych przez EFS?
• Jak rozliczyć poniesione wydatki i dokonywać zmian w wydatkach?
• Jakie są zasady kwalifikowalności wydatków?
• Jakie są zobowiązania beneficjenta związane z monitoringiem, kontrolą i raportowaniem?
• Jak przygotować się do kontroli realizacji projektu?
• Jak napisać prawidłowe wnioski o płatność i sprawozdania?
• Jakie błędy są najczęściej popełniane w rozliczaniu i realizacji projektu?

Grupa docelowa:

• Pracownicy realizujący projekty dofinansowane z EFS
• Księgowi, specjaliści ds. rozliczeń, pracownicy zespołów finansowych

Korzyści dla uczestników:

• Wygodna forma - szkolenie będzie prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialne, aktywny wykład, burzę mózgów, dyskusję, rozwiązania modelowe, ćwiczenia warsztatowe i studia przypadku.
• Wymiana doświadczeń - szkolenie daje możliwość kontaktu z doświadczonymi osobami realizującymi i zarządzającymi projektami dofinansowanymi, wspólne rozwiązywanie problemów wynikających z procesu realizacji projektów.
• Konsultacje z trenerem po zakończeniu szkolenia - możliwość uzyskania praktycznych informacji i wyjaśnienia najbardziej nurtujących problemów pozwoli na łatwiejsze wdrażanie nabytej wiedzy i optymalne wykorzystanie najlepszych praktyk w swoich projektach.

Program szkolenia:

I dzień szkolenia – 08.00-16.00

1. Cztery główne zasady prawidłowej realizacji projektów unijnych
a) Przygotowanie do realizacji projektu
b) Planowanie w projekcie
c) Mapa ryzyka
d) Monitoring prawidłowości realizacji projektu

2. Prawidłowa dokumentacja projektu – część warsztatowa
a) Wymogi przepisów unijnych i polskich wytycznych w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
b) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych – praktyczne uwagi
c) „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków
d) Biurokracja unijna – czy i jakie uproszczenia można wprowadzić w życie

3. Zarządzanie finansowe projektem
a) Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
b) Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
c) Wprowadzanie zmian do projektu (zakres i możliwości)

4. Szczególne aspekty kwalifikowalności wydatków:
a) Kwalifikowalność wydatków w czasie
b) Kwalifikowalność a zapisy dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie
c) Główne dylematy w rozliczeniach
• Kiedy konieczne jest zawieranie umów z wykonawcami
• Kiedy konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku przy zakupach do których nie ma zastosowania ustawa Pzp
• Czy i kiedy możliwe jest rozliczanie w kosztach kwalifikowanych wydatków nieprzewidzianych w projekcie
• Kwalifikowalność kosztów związanych z zarządzaniem projektem
• Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia i szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
• Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu
• Czy VAT na pewno jest kosztem kwalifikowanym
• Przychody w projekcie a projekty generujące dochód
d) Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

II dzień szkolenia 08.00-16.00

1. Kto ma prawo nas kontrolować?

2. Tryb kontroli projektów na miejscu
a)wszczęcie kontroli
b)uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w toku kontroli
c)informacja pokontrolna
d)lista sprawdzająca
e)zalecenia pokontrolne
f)zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą

3. Kontrola dokumentacji projektu w ramach PO KL
a)prawidłowość rozliczeń finansowych
b)sposób rekrutacji uczestników projektu
c)sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu
d)zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność
e)poprawność udzielania zamówień publicznych
f)poprawność udzielania pomocy publicznej
g)sposób realizacji działań promocyjnych
h)sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

4. Najczęstsze nieprawidłowości w realizacji projektów i ich konsekwencje
a) Przykłady nieprawidłowości w realizacji projektów – jak ich uniknąć?
b) Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w projekcie
c) Usuwanie nieprawidłowości w projekcie

5. Zamknięcie projektu
a) Przygotowanie dokumentacji projektowej do archiwizacji
b) Raporty i rejestry na zakończenie projektu

Trener prowadzący

Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie oceny projektów PO KL w trzech obszarach tematycznych (poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo, poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej (good governence w tym usprawnienie systemu stanowienia prawa) – opinie i oceny do wniosków na zlecenie IZ, IP, IP2. Akredytowany trener Krajowego Ośrodka (Szkoleniowego) Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS/ KOEFS) . Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim (w latach 2007-11), Praktyczna znajomość zagadnień dotyczących EFS i EFRR (realizacja projektów, prowadzenie zajęć na studiach) oraz ugruntowana wiedza teoretyczna (odbyte szkolenia, studia podyplomowe) Autor, współautor i realizator wielu projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkolenia:22-23.11.2011r.

Cena za osobę: 1 800,00zł w cenę wliczony catering (serwis kawowy, obiad), materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są drogą mailową e.kozera@frapz.org.pl do dnia 15.11.2011r.

Osoba do kontaktu Ewelina Kozera-Chrzanowska, nr tel. 032-764-22-98 w.45, mail e.kozera@frapz.org.pl

Jeżeli macie Państwo szczególne życzenia, co do oznaczenia materiałów szkoleniowych i certyfikatów ukończenia szkolenia realizowanego w ramach projektów EFS prosimy o zgłoszenie tego faktu Pani Ewelinie Kozerze-Chrzanowskiej pod nr tel. 032-764-22-98 w.45
powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.